آسا، رقم کلزای آزادگرده افشان بهاره مناسب برای مناطق گرم جنوب ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اقلیم گرم جنوب ایران از جمله مناطق با قابلیت کشت ارقام بهاره کلزا است. کشت کلزا در این اقلیم با مشکل تنش های محیطی از جمله خشکی و گرمای انتهای فصل مواجه است. لذا علاوه بر عملکرد، زودرسی از اولویت های مهم در معرفی ارقام کلزای بهاره در این مناطق است. رقم آسا (لاین امیدبخش SRL-93-4) یک رقم زودرس نسبتا پرمحصول و حاصل تلاقی لاین زودرس بهاره R308 با رقم زمستانه پرمحصول Modena است. اداره نسل های در حال تفکیک حاصل از تلاقی به روش شجره ای انجام شد. بررسی های مقدماتی و سازگاری لاین SRL-93-4 برتری آن را نسبت به ارقام شاهد در مناطق مورد بررسی نشان داد. در آزمایش سازگاری، لاین SRL-93-4 (با عملکرد 2581 کیلوگرم در هکتار) نسبت به رقم شاهد RGS003 (با عملکرد 2155 کیلوگرم در هکتار) برتری معنی داری را نشان داد. همچنین لاین SRL-93-4 به طور متوسط 11 روز نسبت به رقم شاهد RGS003 زودرس تر بود. نتایج حاصل از روش پایداری بیانگر پایداری زیاد لاین SRL-93-4 بود. آزمایش مزرعه ای برای ارزیابی بیماری ساق سیاه نشان داد لاین SRL-93-4 دارای تحمل نسبی نسبت به این بیماری بود. بررسی پروفایل اسیدهای چرب نشان داد که روغن دانه لاین SRL-93-4 دارای میزان اسید اروسیک نزدیک به صفر و به لحاظ ترکیب اسیدهای چرب در حد استاندارد ولی با اسید اولییک بیشترو اسید لینولنیک کمتر نسبت به رقم RGS003 بود همچنین میزان گلوکوزینولات کنجاله آن نیز کمتر از حد استاندارد بود. نتایج پروژه تحقیقی ترویجی در شهرستان های زهک و زابل از استان سیستان و بلوچستان نشان داد که لاین SRL-93-4 (با عملکرد 2200 کیلوگرم در هکتار) دارای تفاوت غیر معنی داری از نظر عملکرد دانه با رقم شاهد دلگان (با عملکرد 2361 کیلوگرم در هکتار) است، اما هشت روز نسبت به شاهد زودرس تر است. بنابراین با توجه به ویژگی های مطلوب از جمله زودرسی، تحمل نسبی به بیماری ساق سیاه و عملکرد مناسب، لاین امیدبخش جدیدSRL-93-4 که با نام رقم آسا معرفی شده است، برای کشت در مناطق گرم جنوب توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2674563 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!