ارائه یک رویکردی نوین در شبیه سازی و تحلیل خطای نشانه روی پرتو آنتن رادار دهانه مصنوعی فضاپایه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از آنجایی که اکثر سیستم های رادار دهانه مصنوعی فضاپایه در تفکیک تصاویر، دقتی کمتر از یک متر دارند، پردازش بسیار دقیق داده های رادار دهانه مصنوعی جهت تولید تصاویری با دقت تفکیک بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، روش هایی برای مدل سازی و شبیه سازی واقعی سیستم رادار دهانه مصنوعی فضاپایه ارایه شده و همچنین داده های خام به دست آمده است. برای شبیه سازی و مدل سازی، مشخصات اصلی سیستم رادار دهانه مصنوعی ماهواره واقعی منعکس شده که مربوط به حالت/دینامیک سنسور، مشاهده هدف، الگوهای پرتو آنتن، خطاهای نشانه روی پرتو آنتن و تولید داده های خام است. آنالیزها بر اساس شبیه سازی انجام شده اثر بخشی روش های ارایه شده را نشان داده است. در شبیه سازی، روش ارایه شده خطاهای فازی القا شده توسط خطاهای نشانه روی پرتو آنتن را جبران سازی می کند. نتایج متمرکزسازی داده های خام، مقدار محاسبه شده دقت تفکیک برد مایل برابر 89/1 متر و مقادیر میانگین دقت تفکیک برد مایل اندازه گیری شده، نسبت لوب بیشینه به لوب کناری (PSLR) و نسبت لوب اصلی به تجمیع لوب های کناری (ISLR) برای فرکانس نرخ بازجویی (IRF) نقطه ای وزن دار نشده در تصویر متمرکز شده به ترتیب، در حدود 94/1 متر، 57/13 دسیبل و 26/10- دسیبل بود. مقدار محاسبه شده دقت تفکیک آزیموت برابر 24/2 متر و مقادیر میانگین دقت تفکیک آزیموت اندازه گیری شده، PSLR و ISLR برای IRFهای هدف نقطه ای وزن دار نشده به ترتیب در حدود 29/2 متر، 57/12- دسیبل و 68/9- دسیبل بود. این نتایج اثر بخشی روش های ارایه شده را نشان می دهند. به عبارت دیگر عملکرد تشکیل تصویر رادار دهانه مصنوعی فضاپایه با استفاده از روش ارایه شده برای داده های خام بسیار خوب است، به طوری که تاثیرات مختلف القا شده از سنسور رادار دهانه مصنوعی واقعی منعکس می شود. بنابراین این نتایج، روش های پیشنهادی برای تشکیل تصویر رادار دهانه مصنوعی فضاپایه را تایید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675251 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!