یک طرح برون سپاری وظایف آگاه از جابه جایی اشیاء مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در پردازش مه نرم افزار-محور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
محاسبات مه رویکرد نوینی است که با هدف کاهش زمان پاسخ کاربرد های حساس به تاخیر و بهبود ارایه خدمات به کاربران، امکان برون سپاری وظایف (داده ها) اینترنت اشیاء را به تجهیزات شبکه فراهم می کند. این مقاله یک طرح برون سپاری وظیفه به محیط مه با بهره مندی از مزایای شبکه های نرم افزار- محور ارایه می دهد. در این پژوهش یک مدل ریاضی بهینه سازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) با هدف کمینه سازی تاخیر و هزینه ناشی از جابه جایی اشیاء و با در نظر گرفتن پردازش محلی، مشارکت گره های مه، توزیع برنامه های کاربردی و محدودیت منابع گره های مه ارایه شده است. با توجه به اینکه مدل ریاضی ارایه شده در این مسیله ان پی -سخت است، یک الگوریتم فرا -ابتکاری مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچه و با در نظر گرفتن محدودیت های مدل ریاضی ارایه شده است. مقادیر حاصل از ارزیابی روش پیشنهادی با مقدار بهینه حاصل از مدل ریاضی، روش تصادفی و یک الگوریتم ابتکاری ارایه شده در کارهای مرتبط مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد تاخیر و هزینه کل برون سپاری در روش پیشنهادی به ترتیب 22% و 28.75% از مقادیر بهینه بیشتر است و روش پیشنهادی قادر به کاهش تاخیر به میزان 20% و کاهش هزینه مهاجرت نتایج به میزان 40% نسبت به روش ابتکاری مقایسه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
245 تا 256
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!