بهبود تحمل پذیری خطای کلیدهای نیمه هادی قدرت در یکسوساز فعال مبتنی بر مبدل چندسطحی پل آبشاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله روشی مبتنی بر کنترل پیش بین جهت بهبود تحمل پذیری خطای کلید در مبدل تمام پل آبشاری هفت سطحی در کاربرد یکسوسازی فعال ارایه می شود. اگر یکی از کلیدهای قدرت مبدل تمام پل آبشاری معیوب شود، شکل موج جریان AC ورودی و ولتاژ خازن های لینکdc  سلول ها در مقدار مرجع خود تثبیت نمی شوند درنتیجه کل مبدل باید از مدار خارج شود. روش پیشنهادی با به کارگیری مدل سیستم، و با استفاده از روش کنترل پیش بین، امکان کارکرد مبدل باوجود سلول معیوب را فراهم می سازد. در روش پیشنهادی ابتدا مدل دینامیکی زمان-گسسته استخراج شده، سپس تابع هزینه ای که دربرگیرنده اهداف کنترلی است، تعریف شده است. با بررسی حالت های کلیدزنی در دسترس پس از رخداد خطا، بهترین حالت کلیدزنی که تابع هزینه را کمینه می کند، انتخاب و به مبدل اعمال می شود. پس از رخداد خطا، روش پیشنهادی قادر است تا ولتاژ خازن هر سلول را، با ریپل کمی در مقدار مرجع خودتنظیم کند. بنابراین توان موردنیاز همه بارهای dc تامین می شود. همچنین جریان ورودی یکسوساز، جریان مرجع را به درستی دنبال می کند. کارایی و صحت روش پیشنهادی، با شبیه سازی بر روی یکسوساز مبتنی بر مبدل تمام پل آبشاری هفت سطحی در محیط MATLAB/SIMULINK ارزیابی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!