حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ هم فرکانس با استفاده از پوشش فراسطحی برای کاربردهای چرخش پرتو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، روش پوشش صفحه ای برای حذف تزویج متقابل دو آرایه آنتن پچ فشرده هم فرکانس و با قطبش های متعامد به کار رفته است. ابعاد پچ ها با قرار دادن دو شکاف در لبه های رزونانسی نسبت به پچ معمولی 33% کاهش یافته تا فاصله بین المان ها کمتر شده و امکان چرخش پرتو فراهم شود. برای کاهش تزویج متقابل قوی بین المان ها، یک پوشش فراسطح نازک روی سطوح بالا و پایین پچ ها قرار می گیرند. پوشش فراسطحی در فرکانس کار موردنظر راکتانس خازنی از خود نشان داده و راکتانس سلفی ناشی از جریانهای القایی از پچ های مجاور را حذف می کند، در نتیجه المان های دو آرایه نسبت به هم نامریی می شوند. عملکرد ساختار پوشش پیشنهادی با شبیه سازی تمام موج از نظر مشخصات تشعشعی آرایه ها ارزیابی شده است. بازده آرایه ها بعد از افزودن پوشش نسبت به حالت بدون پوشش 35% افزایش یافته و ایزولاسیون بین عناصر بیش از dB  24 در فرکانس کار بهبود یافته است. الگوهای تشعشعی نیز در حالت پوشش دار 98.5% نسبت به آرایه های مجزا از هم مشابهت نشان می دهد. مقادیر بهره آنتن ها در حالت پوشش دار، در آرایه I و II به ترتیب تنها  dB 0.1 و dB  0.2 کاهش و سطح لوبهای فرعی نیز به ترتیبdB  0.5و  dB 0.2 نسبت به حالت مجزا از هم افزایش نشان می دهد. نتایج حاصل، موفقیت طرح پوشش پیشنهادی در بازیابی ویژگی های تشعشعی آرایه های درهم تنیده مشابه آرایه های مجزا از هم را تایید می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
269 تا 280
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!