بررسی چند شکلی نواحی اگزون 13 و اینترون 9 ژن ZFAT و ارتباط آن با صفات ارتفاع بدن در اسب‏ های دو خون استان گلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، صفات فواصل جدوگاه تا زمین، ناحیه پشت تا زمین، کپل تا زمین، ودم تا زمین در 100 راس اسب دوخون در سطح استان گلستان که به‏ صورت تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر چند شکلی ژن ZFAT بر تغییرات این صفات ارزیابی گردید. برای تهیه نمونه های خون از سیاهرگ گردنی اسب ها به ‏میزان 5 تا 7 میلی‏ لیتر نمونه گیری شد. استخراج DNA از نمونه ها خون به طریق روش نمکی بهینه یافته انجام گردید. پس ازاستخراج DNAو ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی آن ها، دو ناحیه اگزون 13شامل قطعه ای به طول 476 و اینترون 9 ژن ZFAT با طول 457 جفت بازی به‏ وسیله واکنش PCR تکثیر شدند. برای تعیین چندشکلی محصولات PCR روش های PCR-RFLP و PCR-SSCP به ترتیب برای بررسی نواحی اینترون 9 واگزون 13 ژن مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تشخیص ژنوتیپ‏ ها، تجزیه آماری به‏ منظور بررسی ارتباط ژنوتیپ ‏های مذکور با صفات بیومتری انجام گردید و تجزیه آماری با رویه خطی GLM نرم افزار SAS انجام شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژن ZFAT در ناحیه اینترونی مورد نظر دارای چندشکلی می باشد و بر اساس تعداد و اندازه قطعات هضمی دراین ناحیه ژنی سه ژنوتیپ CT ,TT و CC به ترتیب با فراوانی های 0/81 ، 0/11 و 0/08 مشاهده شدند. هم چنین محاسبات نشان داد فراوانی آللی Tو C به ترتیب 0/86 و 0/14 می باشد. نتایج حاصل از الکتروفورز عمودی محصولات SSCP سه الگوی مختلف باندی را روی ژل پلی اکریل آمید نشان داد که این بیانگر وجود چندشکلی و تنوع ژنتیکی در جایگاه اگزون 13 ژن ZFAT در اسب های دوخون بود. در این تحقیق، مشخص شد در حیوانات مورد مطالعه فراوانی الگوی باندی A ،B و C به ترتیب 0/53، 0/40 و 0/07 بوده است. علی رغم مشاهده چند شکلی در دوناحیه فوق، بین صفات مطالعه شده و انواع ژنوتیپ ها ارتباطی مشاهده نشد و صرف نظر از این موضوع با توجه به گزارشات موثقی که نقش قابل توجه این جایگاه ژنی را بر ارتفاع بدن اسب نشان می دهد پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی همراه با سایر جایگاهای ژنی ارتباط این جایگاه نیز با صفات اقتصادی شامل اندازه های بدنی مورد مطالعه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677572 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!