تاثیر استفاده از برگ به در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از جمله عوامل محیطی که سبب کاهش تولیدات طیور می گردد، تنش گرمایی است. برگ درخت به یک پسماند کشاورزی است که منبع مناسبی از ترکیبات فلاونوییدی و آنتی اکسیدان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افزودن برگ به در جیره غذایی بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی است. این پژوهش با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 با چهار تیمار در چهار تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه پرنده به مدت 42 روز در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. پودر برگ به در چهار سطح صفر (شاهد)، 1/5، 3 و 4/5 درصد به جیره ها افزوده شد. به منظور برقراری تنش گرمایی دمای سالن به مدت 8 ساعت در اواسط روز به 33 درجه سانتی گراد افزایش یافت. هر هفته مصرف خوراک اندازه گیری شده و جوجه ها توزین شدند. در هفته دوم پرورش افزایش معنی داری (0/006=P) در مصرف خوراک با افزایش سطح برگ به اضافه شده به جیره های غذایی به طور خطی مشاهده شد به طوری که بیش ترین میزان مصرف در تیمار حاوی 4/5 درصد برگ به بود. در هفته سوم بیش ترین افزایش وزن در تیمار با 1/5 درصد برگ به مشاهده شد. در هفته چهارم و پنجم مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری در بین تیمارها نداشت. در هفته ششم مصرف خوراک با افزایش سطح برگ به افزوده شده به جیره های غذایی به طور خطی کاهش معنی داری (0/024=P) را نشان داد اما ضریب تبدیل غذایی به طور خطی بهبود معنی داری (0/017=P) را نشان داد. در کل دوره پرورش تفاوت معنی داری از نظر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد هرچند با افزایش سطح برگ به افزوده شده به جیره های غذایی به طور خطی بهبود نسبی در ضریب تبدیل غذایی دیده شد به طوری که این ضریب از 2/68 در تیمار شاهد به 2/44 در تیمار با 4/5 درصد برگ به کاهش یافت. استفاده از برگ به در جیره های غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی به ویژه در اوایل رشد می تواند سبب افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی شود هر چند که در کل دوره پرورش تفاوت قابل توجهی از نظر عملکرد مشاهده نشد اما بهبود نسبی در ضریب تبدیل غذایی مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677573 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!