تاثیر سطوح مختلف عصاره مالت و سین بیوتیک برعملکرد، فراسنجه های خون و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

افزودن مواد مختلف از جمله پروبیوتیک‎ ها و پری بیوتیک ‎ها و سین بیوتیک ها و گیاهان دارویی و عصاره آنها بعنوان جایگزین احتمالی افزودنی های محرک رشد ضد میکروبی، اثرات مثبتی بر میزبان دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره مالت جو و سین بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی نژاد راس 308 انجام شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی جمعا به تعداد 250 قطعه جوجه یک روزه انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، عصاره مالت جو 0/1 درصد، عصاره مالت جو 0/2 درصد، عصاره مالت جو 0/3 درصد و سین بیوتیک محلول در آب به مدت 42 روز بودند. خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین، رشد، پایانی و در کل دوره، ثبت گردید. به منظور تعیین خصوصیات لاشه و سنجش فراسنجه های خونی در 42 روزگی تعداد دو قطعه جوجه نر از هر واحد آزمایشی انتخاب و پس ازوزن کشی، کشتار شدند. نتایج نشان داد افزودن عصاره مالت جو در سطوح 0/1، 0/2، 0/3 درصد و سین بیوتیک به تنهایی بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی نسبت به شاهد معنی دار نبود. هم چنین افزودن 0/3 درصد عصاره مالت جو در آب آشامیدنی، سبب افزایش معنی دار سطح تری گلیسیرید و VLDL-c سرم خون جوجه های گوشتی نسبت به شاهد شد (0/05>p) اما سایر سطوح عصاره مالت جو و سین بیوتیک، تاثیر معنی داری بر سایر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی نسبت به شاهد، نداشتند. پژوهش حاضر نشان دادکه سطوح مختلف عصاره مالت و سین بیوتیک به تنهایی نتوانست شاخص عملکرد و راندمان لاشه را در هیچ یک ازدوره ها نسبت به شاهد به طور معنی داری بهبود ببخشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677575 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!