عملکرد رشد و بقا در ماهی گلدفیش (Carassius auratus) تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پوست انار (Punica granatum)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دستیابی به توسعه پایدار آبزی پروری نیازمند به کارگیری تکنیک های نوین می باشد که در این راستا استراتژی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است و استفاده از عصاره های گیاهی، فیتوکمیکال ها و متابولیت های ثانویه گیاهی به دلیل ارزان بودن، در دسترس بودن، عوارض جانبی کم، داشتن ترکیبات موثر و متنوع افزایش یافته است. این پژوهش به منظور ارزیابی شاخص های رشد و بقا ماهی گلدفیش (Carassius auratus) تغذیه شده با سطوح مختلف پودر پوست انار (Punica granatum) صورت گرفت. تعداد 300 قطعه بچه ماهی گلدفیش به ظاهر سالم که دوره زمستانی گذرانی را در محیط استخر طی کرده بودند بر اساس یک طرح کاملا تصادفی در 12 تانک به تعداد 20 قطعه گلدفیش با میانگین وزنی 1/71±17/39 گرم توزیع گردید. سپس با جیره پایه به عنوان جیره شاهد و سه جیره آزمایشی حاوی 1، 2 و 4 درصد پودر پوست انار پرورش داده شدند. وزن اولیه در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P)، اما بیشترین درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، میزان وزن نهایی و افزایش وزن بدن در تیمار 4 درصد مشاهده شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد (0/05>P)؛ ضریب تبدیل غذایی در تیمارها نسبت به گروه شاهد کاهش یافت و تیمار چهارم به صورت چشمگیری با شاهد اختلاف نشان داد (0/05>P)؛ هم چنین افزایش و حفظ 100 درصدی بقا در ماهیان مشاهده شد و درهیچ کدام از تیماره میزان بقا اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P). تحقیقات نشان داده اند که استفاده از مکمل های گیاهی هم چون پودر پوست انار با خاصیت آنتی اکسیدانی، با افزایش ترشح آنزیم های گوارشی منجر به بهبود عملکرد رشد و افزایش جذب مواد غذایی می شوند. براساس یافته های مطالعه حاضر، میزان 4 درصد پودر پوست انار در جیره ماهی گلدفیش برای بهبود عملکرد رشد و بقا توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677576 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!