خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی زهر زنبورعسل فراوری شده با پرتو گاما

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پرتوتابی گاما روشی برای حذف ترکیبات آلرژن زهر زنبورعسل است. مطالعه خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی زهر زنبورعسل فراوری شده با پرتو گاما هدف این مطالعه است. نمونه های زهر با دزهای 0، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری گاما پرتوتابی شد. برای تعیین خواص ضدمیکروبی زهر از روش انتشار از چاهک استفاده شد و قطر هاله ممانعت از رشد قارچ و باکتری در اطراف چاهک ها اندازه گیری شد. برای مطالعه اثرات ضدالتهابی زهرزنبور عسل، از مدل ایجاد التهاب پنجه پای موش صحرایی با تزریق فرمالین 2/5 درصد استفاده شد. برای سنجش اینترلوکین-6 و -10 از 24 سر موش در 6 گروه با 4 تکرار استفاده شد. برای این منظور مقدار 1 میلی گرم زهر پرتوفراوری شده به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی به موش ها تزریق شد و پس از 2، 4 و 6 ساعت، خونگیری از قلب و جداسازی سرم خون انجام شد. نمونه های طحال جهت استخراج RNA و انجام آزمایشات بیان ژن اینترلوکین 6 و 10 و اینترفرون گاما جدا شد. داده های آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شد. پرتوتابی زهر زنبور عسل، تاثیری بر خواص ضدمیکروبی زهرزنبورعسل نداشت (0/05<P). در طول 6، 48 و 72 ساعت پس از تزریق، کاهش قابل توجه در بیان ژن اینترلوکین-6 و -10 بافت طحال در دزهای 4 و 6 و 8 کیلوگری زهر زنبور پرتوتابی شده در مقایسه با گروه شاهد و دز 2 کیلوگری مشاهده شد (0/05>P). کاهش قابل توجه در بیان ژن اینترلوکین-6 و -10 بافت طحال در تمامی تیمارها در زمان 72 ساعت در مقایسه با زمان 48 و 6 ساعت پس از تزریق مشاهده شد (0/05>P). طبق نتایج تست الایزا غلظت اینترلوکین-6 و -10 سرم خون در تیمارهای مختلف زهر خام و پرتوفراوری شده با دزهای 2، 4 و 6 کیلوگری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05<P). ولی دز 8 کیلوگری سبب افزایش اینترلوکین-6 سرم خون شد (0/05>P). از دز 6 کیلوگری پرتو گاما بدون اثرات منفی بر ویژگی های زهر زنبورعسل می توان برای پرتوفراوری زهر زنبور عسل استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
321 تا 328
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677577 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!