بررسی کارکردهای زبانی ایموجی ها در شبکه اجتماعی توئیتر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توسعه روزافزون اینترنت و طراحی و ابداع ایموجی ها، موجب ظهور و تکوین زبانی نوین برای نسل جدید ارتباطات و تسهیل تعاملات انسانی در بستر رسانه های نوین از جمله شبکه های اجتماعی شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی انواع کارکردهای زبانی ایموجی ها در توییتر براساس رویکرد هرینگ و دایناس (2017) بود که با روش تحلیل محتوای کمی انجام شد. با انتخاب سه هشتگ برتر و پر استفاده در هر یک از حوزه های اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و سلامت، 5000 توییت به عنوان جامعه آماری انتخاب و از میان آنها، 1200 توییت به صورت تصادفی از میان کاربران زن و مرد و در بازه زمانی شش ماهه از اسفند 1399 تا شهریور 1400 به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از نرم افزار Maxqda کدگزاری شدند که سهم هر یک از حوزه ها 300 توییت بود. براساس نتایج حاصل، در مجموع توییت ها به ترتیب کارکردهای تفسیری، احساسی، ادب، تاکیدی، ساختاری، ارتباطی و ارجاعی دارای بیشترین بسامد وقوع بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!