تحلیل و نقد نشانه شناسی اجتماعی مخزن الاسرار نظامی با تکیه برنظریه هویت پی یرگیرو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از رویکردهای نوین تحلیل متون در حوزه های نشانه شناسی، نشانه شناسی اجتماعی است که کارکردی میان رشته ای دارد. از نظریه های مهم در بحث نشانه شناسی اجتماعی که به بررسی جایگاه و کارکرد نشانه ها در جامعه می پردازد، دیدگاه پی یر گیرو است که به دو مسیله اصلی هویت و آداب معاشرت طبقه بندی می شود. نشانه های هویت نمایانگر تمایز فرد از دیگر افراد جامعه است که سازمان بندی اجتماع و روابط میان افراد و گروه ها را می نمایاند و باتوجه به جو مسلط جامعه در سرشت انسان شکل می گیرد. هدف پژوهش حاضر یافتن نشانه های اجتماعی هویت، براساس نظریه پی یرگیر و در مخزن الاسرار است که از جمله متون کلاسیک ادبی برای مطالعه اجتماعیات، اخلاقیات وتاثیر آن ها بر هویت انسان است. این جستار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، نشانه های اجتماعی هویت را از حکایات مخزن الاسرار استخراج کرده و پس از دسته بندی، احصا و تحلیل هر یک از داده ها، دریافت که نظامی، به ترتیب بسامد کاربرد، از نشانه های هویتی گروه، نام والقاب، شغل و دین به منظور تمایز انواع کارکرد انسان نسبت به افراد جامعه و حتی دیگر موجودات هستی استفاده کرده و تاثیر متقابل هویت و اجتماع را بر یکدیگر نشان داده که در شکل رذایل و فضایل اخلاقی در رفتار افراد جامعه آرمانی یا معاصر او انعکاس یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!