عنوان و لقب در ژانر اعلامیه ترحیم: مطالعه موردی شهر تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عنوان، خویش واژه و لقب آن دسته از نام های الحاقی هستند که به اختیار در کنار نام فرد درج می شوند و در اغلب موارد به منظور ادای احترام و نشان دادن منزلت اجتماعی فرد و همچنین بازنمایی پیوندهای خویشاوندی به کار می روند. هدف مطالعه حاضر بررسی عنوان اجتماعی، خویش واژه ها و لقب در 424 اعلامیه ترحیم کاغذی گردآوری شده از مناطق مختلف سطح شهر تبریز است. تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی - تحلیلی است و داده های پژوهش به صورت میدانی گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از تفاوت فراوانی عنوان ها و القاب اجتماعی و خویشاوندی در دو گروه زنان و مردان است. بر اساس یافته ها فراوانی عنوان یا لقب اجتماعی در گروه مردان (2781) بسیار بیشتر از فراوانی در گروه زنان (328) است که بر اهمیت نقش اجتماعی مردان در ژانر مورد مطالعه تاکید می کند. از سوی دیگر تعداد عنوان های خویشاوندی برای گروه زنان، هم از نظر نوع (51 مورد) و هم از منظر بسامد (1599) بیشتر است که در واقع جبران کننده محدودیت عنوان ها و القاب اجتماعی برای زنان به شمار میآید. در خصوص اشاره به عنوان های شغلی نظیر «دکتر» و «مهندس» نیز فراوانی به کارگیری در گروه مردان بیش از زنان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677965 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!