بررسی تاثیر دوزبانگی و کارکردهای اجرایی بر شاخص های ریز ساختار داستان در کودکان دوزبانه کردی-فارسی زبان با اختلال طیف اتیسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اگرچه در مواردی بسیار، به مشکلات کودکان تک زبانه اتیستیک در روایت داستان و کارکردهای اجرایی آن اشاره و پرداخته شده است اما در رابطه با تاثیر دوزبانگی بر این مهارت ها، در افراد دوزبانه، به ویژه در کودکان دوزبانه ایرانی، اطلاعات کافی در دسترس نیست. پژوهش حاضر تاثیر دوزبانگی بر روایت داستان و کارکردهای اجرایی 20 کودک 7 تا 12 ساله دوزبانه کردی-فارسی زبان و تک زبانهفارسی زبان اتیستیک را با 20 کودک دوزبانه و تک زبانه طبیعی مورد مقایسه قرار داده است. داستان های روایت شده آزمودنی ها، در سطح ریزساختار، مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین تکالیف کارکردهای اجرایی یعنی تکلیف توجه دیداری کلی-جزیی و تکلیف حافظه فعال 2-Back نیز اجرا گردید. یافته های پژوهش نشان داد که کودکان دوزبانه اتیستیک در مقایسه با کودکان تک زبانه اتیستیک عملکرد بهتری در پیچیدگی ساختار داستان و استفاده از بندهای قیدی دارند. در انجام بخش کلی تکلیف توجه دیداری، کودکان دوزبانه اتیستیک در مقایسه با کودکان تک زبانه اتیستیک که در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر از اطلاعات جزیی استنتاج می کردند، سرعت و صحت پاسخ های آزمودنی های دوزبانه اتیستیک در انجام تکلیف 2-back در مقایسه با آزمودنی های تک زبانه همتای آنها بالاتر بود. تحلیل های همبستگی بین روایت داستان و کارکردهای اجرایی نشان داد که آزمودنی های دوزبانه اتیستیک در مقایسه با کودکان تک زبانه همتای خود از گستره وسیع تری از کارکردهای اجرایی خویش در روایت داستان بهره می جویند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کودکان دوزبانه اتیستیک در مقایسه با همتایان تک زبانه خود از نظر تولید عناصر ریزساختار داستان و همچنین توجه دیداری و مهارت های حافظه فعال عملکرد بهتری دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677966 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!