طراحی الگوی پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس سازگاری و رضایت جنسی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در زوجین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

روابط بین همسران یکی از اساسی ترین تعیین کننده های عملکرد خانواده سالم و پویا می باشد. سازگاری و رضایت جنسی ضعیف، می تواند زمینه سازی ایجاد خیانت زناشویی گردد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس سازگاری و رضایت جنسی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در زوجین انجام شد. 

روش کار

پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زوج های دارای حداقل یک بار تجربه خیانت به صورت مجازی، پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی در شهرستان خوی در شش ماهه اول سال 1401 بود. نمونه گیری با توجه به قاعده 20 مورد به ازای 24 متغیر، محاسبه و تعداد 480 تن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه خیانت زناشویی" (Infidelity Questionnaire)، "سیاهه سازگاری" (Adjustment Inventory) و "شاخص رضایت جنسی" (Index of Sexual Satisfaction) و "سیاهه انعطاف پذیری شناختی" (Cognitive Flexibility Inventory) استفاده شد. روایی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر سنجیده نشده و به پژوهش های پیشین اکتفا شد؛ ولی پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ با نمونه های مورد پژوهش (480 تن) برای "پرسشنامه خیانت زناشویی" 86/0، "سیاهه سازگاری" 88/0 و "شاخص رضایت جنسی" 84/0 و "سیاهه انعطاف پذیری شناختی" 90/0 بدست آمد. تحلیل داده در نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 27 و آموس نسخه 24 صورت گرفت.

یافته ها

الگوی پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش دارد (054/0=RMSEA). همبستگی منفی و معناداری بین سازگاری (30/0+) و رضایت جنسی (40/0-) با خیانت زناشویی وجود داشت (001/0>P). بین سازگاری (29/0+) و رضایت جنسی (44/0+) با انعطاف پذیری شناختی همبستگی مثبت و معنا داری مشاهده شد، (001/0>P). با توجه به عدم معناداری ضرایب غیرمستقیم، نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین سازگاری و رضایت جنسی با خیانت زناشویی تایید نشد.

نتیجه گیری

سازگاری و رضایت جنسی با کاهش خیانت زناشویی زوجین همبستگی دارد. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت شکوفایی روابط زناشویی و ایجاد صمیمیت عاطفی و جنسی، سازگاری و رشد انعطاف پذیری شناختی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2679746 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!