همبستگی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با مهارت های بین فردی و اجتماعی در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

افرادی که از سبک دلبستگی ایمن و طرحواره های کمتری برخوردارند، با به‏کارگیری مهارت‏های بین فردی و مهارت‏های اجتماعی، می‏توانند جایگاه خود را در میان مراودات اجتماعی و ارتباط با همسالان خود و بزرگسالان پیدا کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی با مهارت های بین فردی و مهارت های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران بود.

روش کار

روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (علوم و تحقیقات، تهران مرکز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران شرق، تهران غرب) در سال 1399 تشکیل می دادند که از میان آن ها 300 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه" (Early Maladaptive Schema Questionnaire)، "پرسشنامه سبک های دلبستگی" (Attachment Styles Questionnaire) و "پرسشنامه مهارت های ارتباطی بین فردی" (Interpersonal Communication Skills Questionnaire) و "پرسشنامه ارزشیابی مهارت های اجتماعی" (Evaluation of Social Skills Questionnaire) استفاده شد. روایی ابزارها با استفاده از روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 26 و اسمارت پی ال اس 3 تحلیل شد.

یافته ها

مهارت های بین فردی در 2 مولفه خودگردانی و اجرا و دیگر جهت مندی (پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه) به همراه سبک دلبستگی ایمن همبستگی دارند (05/0>P)، اما همبستگی سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا و 3 مولفه بریدگی، محدودیت های مختل و گوش به زنگی (پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه) و مهارت های بین فردی رد می شود (05/0<P). قوی ترین همبستگی مهارت های بین فردی و سبک دلبستگی ایمن با ضریب همبستگی620/0 است. از 3 سبک دلبستگی و 5 مولفه طرحواره ها، فقط همبستگی 2 سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با مهارت های اجتماعی تایید شد (05/0>P). اما همبستگی تمامی 5 مولفه طرحواره ها و همبستگی سبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا و مهارت های اجتماعی رد شد (05/0<P).

نتیجه گیری

مولفه خودگردانی و اجرا  و مولفه دیگرجهت مندی و سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی با مهارت های اجتماعی و بین فردی همبستگی دارند. با توجه به نقش طرحواره‏های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در مهارت‏های بین‏فردی و مهارت‏های اجتماعی، پیشنهاد می‏شود در مداخلات به منظور بهبود مهارت‏های بین‏فردی و اجتماعی دانشجویان از طرحواره درمانی و درمان دلبستگی استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2679749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!