اثربخشی «بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی» بر دامنه ی توجه، حافظه کاری و مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

زبان یک مهارت پایه و یکی حوزه های شناختی مهم در کودکان است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی "بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" بر دامنه ی توجه، ‏حافظه کاری و مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی است.

روش کار

روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 5 تا 7 ساله دارای آسیب ویژه زبانی بودند که در سال تحصیلی 1402-1401 در مراکز پیش دبستانی عادی مشغول به آموزش بوده و جهت دریافت خدمات گفتار و زبان به مراکز گفتاردرمانی شهر بروجرد مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه 30 تن بود که به روش نمونه گیری هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب و با گمارش تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، "مقیاس هوش وکسلر کودکان(ویرایش چهارم)" (WISC- IV)(Wechsler Intelligence Scale for Children Fourth Edition)، مصاحبه بالینی براساس معیارهای DSM-5 و "پرسشنامه مهارت های عصب روانشناختی (فرم معلم) برای کودکان پیش دبستانی" (Neuropsychological Skills (Teacher Form) Questionnaire for Preschool Children) بود. روایی محتوایی ابزارها به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای 12 جلسه مداخله براساس "بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" بر روی گروه مداخله، داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

یافته ها

"بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" بر دامنه ی توجه، حافظه کاری و مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی اثربخش بود (01/0>P). همچنین اثر زمان بر دامنه ی توجه، حافظه کاری و مهارت های زبانی نسبت به مرحله پیش آزمون اثرگذار بود (01/0>P).

نتیجه گیری

"بسته ارتقای مهارت های زبانی مبتنی بر توانبخشی شناختی" در افزایش دامنه ی توجه، بهبود حافظه کاری و ارتقای مهارت های زبانی کودکان با آسیب ویژه زبانی اثربخش بود. از اینرو پیشنهاد می شود که جهت بهبود مهارت های شناختی و زبانی کودکان از بسته مداخلاتی فوق، استفاده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2679750 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!