نقش بازی وارسازی بر آموزش کارآفرینی با رویکردی فراترکیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در حالی که آموزش کارآفرینی، یکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامه های ترویج کارآفرینی در جامعه است، اما آموزش آن به شیوه سنتی به تنهایی موثر نیست و به شیوه های نوآورانه و منعطف تری نیاز است. لذا هدف پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با ارایه تصویری جامع از مولفه های نقش بازی وارسازی بر آموزش کارآفرینی انجام گرفته است. روش شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. بر این اساس، پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد 121 مطالعه مرتبط ارزیابی و در نهایت، پس از بررسی 41 مقاله انتخاب گردیده است. با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، یافته های 41 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شده است. با استفاده از روش کدگذاری تعداد 37 کد، 6 مفهوم و 3 مولفه شناسایی و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تایید گردیده است و الگوی نقش بازی وارسازی بر آموزش کارآفرینی ارایه و ترسیم شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که استفاده از بازی وارسازی در آموزش کارآفرینی می تواند بر هر سه نوع هدف آموزش، یعنی ایجاد یادگیری و تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران در جنبه های مختلف شناختی، عاطفی و مهارتی بسیار اثرگذار باشد. درنتیجه، استفاده از بازی وارسازی در آموزش کارآفرینی، باید به عنوان یکی از روش های نوین و موثر در کنار روش های سنتی آموزش کارآفرینی در نظر گرفته شود، به ویژه در شرایط بیماری کرونا که بایستی آموزش ها از راه دور و به صورت مجازی انجام گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2680080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!