تشخیص جوامع در شبکه های پیچیده با استفاده از آتاماتای یادگیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شبکه های اجتماعی یکی از انواع شبکه های پیچیده است. تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی روشی موثر برای بهره گیری از اطلاعات این شبکه ها است که تاکنون الگوریتم های متعددی برای آن ارایه شده است. در این مقاله روش هایی جدید با استفاده از آتوماتاهای یادگیر پیشنهاد شده است که در آنها، یک آتوماتای یادگیر به هر گره شبکه الحاق می شود؛ تعداد اقدام آتوماتاهای یادگیر ثابت و برابر با تخمین تعداد جوامع شبکه است. در هر مرحله، هر کدام از آتوماتاهای یادگیر یک اقدام از مجموعه اقدامات خود را انتخاب می کند. انتخاب هر یک از این اقدام ها به منزله ی انتساب برچسب آن جامعه به گره است. اقدام انتخاب شده توسط هر آتوماتا بر اساس اقدام های انتخابی همسایگانش (بررسی محلی) و/یا جوامع تشخیص داده شده توسط کل روش (بررسی سراسری) ارزیابی می شود. نتیجه ی ارزیابی منجر به صدور پاداش و جریمه برای آتوماتاها می شود. با دریافت پاداش احتمال انتخاب مجدد اقدام انتخابی توسط آتوماتا، یا همان برچسب جامعه، افزایش می یابد و با دریافت جریمه احتمال این اقدام کاهش می یابد. با تکرار الگوریتم، اقدام بهینه مشخص می گردد تا آنجا که با تکرارهای بیشتر هیچ تغییری در برچسب انتخابی آتوماتای متناظر هر گره رخ نمی دهد و درنتیجه جوامع بهینه به عنوان خروجی الگوریتم مشخص می گردند. مقایسه نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده، نشان می دهد روش های پیشنهادی نسبت به برخی روش های پیشین عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ به خصوص بر اساس معیار NMI که یکی از معیارهای رایج در ارزیابی روش های تشخیص جامعه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2680105 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!