طراحی و آزمون مدل ساختاری اعتیاد به بازی های برخط بر اساس بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی با نقش میانجی همجوشی شناختی: یک مطالعه توصیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اعتیاد به بازی های برخط بر سلامت جسمی و روانی نوجوانان تاثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی همجوشی شناختی در رابطه بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی با اعتیاد به بازی های برخط انجام شد.

مواد و روش ها

در پژوهش توصیفی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (نوجوانان) دختر و پسر دوره اول متوسطه منطقه آموزش و پرورش بستک هرمزگان بود که در سال تحصیلی 1401-1400 به تحصیل اشتغال داشتند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه های بدرفتاری روان شناختی، همجوشی شناختی و اعتیاد به بازی های برخط پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که پاسخ گویی هیجانی، طرد کردن/ترساندن، غیراخلاقی/صادقانه نبودن، پرتوقع/انعطاف ناپذیری، منزوی سازی به ترتیب با مقدار ضریب 48/0، 41/0، 28/0، 31/0 و 32/0 به صورت مستقیم با اعتیاد به بازی های برخط ارتباط معناداری دارند (p<0.001). هم چنین، پاسخ گویی هیجانی، طرد کردن/ترساندن، پرتوقع/انعطاف ناپذیری و منزوی سازی به ترتیب با مقدار ضریب 24/0، 19/0، 08/0 و 14/0 با میانجی گری همجوشی شناختی به صورت غیرمستقیم با اعتیاد به بازی های برخط ارتباط معناداری دارند (p<0.001).

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری همجوشی شناختی، با اعتیاد به بازی های برخط ارتباط معناداری دارند. از لحاظ کاربردی متخصصان می توانند از یک سو شیوه های ارتباطی والدین با فرزندان را مورد ارزیابی قرار داده و از سوی دیگر ضمن چالش های شناختی و گذشته نگر به دنبال کاهش اعتیاد به بازی های برخط و سوء گیری های شناختی باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1089 تا 1104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2680441 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!