شناسایی موانع استقرار هوش تجاری در بیمارستان ها (موردمطالعه بیمارستان های شهر کرمانشاه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی این مقاله، شناسایی موانع استقرار هوش تجاری در بیمارستان های شهر کرمانشاه است. روش شناسی این پژوهش، کیفی است و از مطالعات اسنادی و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اعضای هییت علمی دانشگاه، مدیران بیمارستانی و متخصصان فناوری اطلاعات در شهر کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 21 متخصص برای گردآوری داده ها انتخاب شده اند. به منظور اعتباربخشی درونی داده های حاصل از مصاحبه ها از سه روش مثلث سازی، تایید و درگیر بودن اعضا با موضوع استفاده شده است؛ پایایی پژوهش نیز با استفاده از پایایی بازآزمون و با استفاده از فرمول پایایی هولستی محاسبه شده که عدد 89 درصد به دست آمده است که نشان از مناسب بودن قابلیت اعتماد پژوهش است. داده های به دست آمده در بخش مطالعات اسنادی با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون گردآوری شده است. طبق یافته های این پژوهش، موانع استقرار هوش تجاری در بیمارستان های شهر کرمانشاه شامل شش دسته عوامل زیرساختی، سازمانی، مدیریتی، انسانی، فرهنگی و آموزشی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تغییرات شتابان محیط سازمان را ناگزیر به کاربری این مهم ساخته است تا بتوانند در محیط رقابتی امروز همچنان مشتریان خود را حفظ کنند. شناخت این موانع، گام اول مدیریت و استقرار هوش تجاری در بیمارستان ها است و دست یافتن به این مهم برای بیمارستان های شهر کرمانشاه مستلزم حذف یا مدیریت هریک از موانع شناسایی شده در این نوشتار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 249
لینک کوتاه:
magiran.com/p2680904 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!