عوامل پذیرش سیستم تدارکات الکترونیکی و رضایت کاربران در کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تدارکات الکترونیک یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت الکترونیکی می باشد که با استفاده از تکنولوژی اینترنت فعالیت خرید و تامین را در سازما ن ها مکانیزه می کند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تداوم استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی و رضایت کاربران از آن براساس مدل کیفیت پذیرش فناوری در صنایع کوچک و متوسط فعال استان کرمانشاه می باشد. این مطالعه کمی در جامعه آماری متشکل از کاربران صنایع کوچک و متوسط  در استان کرمانشاه که از روش تصادفی ساده براساس جدول تعیین حجم نمونه کوکران 284 نفر به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 تعیین شد. جهت تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS استفاده شد. ادراک کارکنان سازمان از خدمات تدارکات بر رضایت از سیستم تدارکات الکترونیکی و مفید بودن درک شده، راحتی استفاده درک شده، رضایت از سیستم، فرآیند سفارش برخط، مفید بودن درک شده، کیفیت تکمیل سفارشات تدارکات، کیفیت جریان اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج حاصله و آگاهی از متغیرهای تاثیرگذار بر پذیرش فناوری می توان جهت امر برنامه ریزی دقیق و افزایش آمادگی و نیز به کارگیری موفق این سیستم های در جامعه مورد نظر اقدام نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
499 تا 520
لینک کوتاه:
magiran.com/p2680914 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!