بررسی فرسایش تونلی (پای پینگ) در اراضی لسی مناطق شمالی استان گلستان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

لس ها یکی از مهمترین واحدهای رسوبی کواترنر ایران قلمداد می شود. که به لحاظ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی از رسوب زایی و فرسایش پذیری زیادی برخوردار می باشد.در این پژوهش با استفاده از روش های آزمایشگاهی خاکها به این اصل پی بردیم که میزان وقوع و پراکندگی فرسایش تونلی در مناطق شمالی استان گلستان حد فاصل 3 منطقه مورد اشاره (دو حوضه آبخیز اترک و گرگان رود در حوضه های مورد بررسی ما که در این پژوهش قرار گرفته اند) از شدت بیشتری نسبت به مناطق جنوبی که شاهد فرسایش خندقی هستیم می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان داشت که : میزان عمق حفره ها با میزان سدیم، شوری وکلسیم دارای رابطه مستقیم و با میزان ماده آلی، اسیدیته و درصد اشباع رابطه معکوس دارند .همچنین طول ترک با میزان نسبت جذب سدیم، کلسیم، گچ، اسیدیته و شوری خاک دارای رابطه ای مستقیم و با میزان ماسه و ماده آلی رابطه عکس دارد. سطح حفره در این فرسایش های رخ داده شده با میزان ماسه و سیلت دارای رابطه مستقیم و با میزان رس معکوس می باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2681619 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!