بررسی تامین مالی بازار سرمایه بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در زمان حاضر تامین مالی بازار سرمایه که شرکت ها در آن فعالیت می کنند، موجب رشد شرکت ها می شود در واقع این امر در جهت پیشرفت و رشد، نیاز به توسعه فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید دارند. تامین مالی سهام در جهت تامین مالی شرکت های نوآورانه و پرریسک تر مناسب تر است، زیرا دارندگان سهام مستقیما هنگام موفقیت شرکت سود می برند و قراردادهای سهام، مشکلات مالی را برای شرکت ها تشدید نمی کند.استقرار مناسب ترکیب تامین مالی بازارسرمایه، رشد شرکت ها، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت در راستای عملکرد شرکت دارد.در واقع هدف از این پژوهش بررسی تامین مالی بازار سرمایه بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1400-1398 به بررسی می پردازیم. نمونه آماری پژوهش متشکل از 130 شرکت می باشد. تجزیه و تحلیل داده به کمک نرم افزار Eviews10 پرداخته شده است.به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید.یافته و نتایج پژوهش بیانگر این است که شاخص تامین مالی بازار سرمایه ارتباط معنی داری با رشد شرکت دارند و نیز با توجه به مدل اندازه شرکت، اهرم مالی، مدیریت سود، رشد فروش، کل دارایی، ضرر مالی رابطه معنی داری دارند. در این میان نیز نتایج حاصله از این مطالعات گویای این است که بکارگیری برنامه ریزی تامین مالی بازار سرمایه به عنوان نهاد ناظر بر شرکت ها عمل می نماید که می تواند به طور موثر بر کل دارایی ها و رشد شرکت عمل نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
261 تا 273
لینک کوتاه:
magiran.com/p2682797 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!