بخش بندی تصاویرCT کبد با پرتوشناسی بر مبنای الگوریتم آبپخشان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر بخش بندی تصاویر CT کبد با پرتوشناسی بر مبنای الگوریتم آبپخشان است.

مواد و روش ها

در این مطالعه یک روش نیمهخودکار برای بخشبندی تومورهای کبد با استفاده از تصاویر سیتی اسکن ارایه شده است. ابتدا توسط کاربر بافت تومور و کبد با انتخاب نقاطی تعیین میگردد. سپس به کمک روش آبپخشان، شکلشناسی سه بعدی نقاط اولیه در تومور و کبد تعیین میشوند. سپس با روش انتشار قیود وابسته، تخمین برچسبهای بافت تومور و کبد انجام میشود. با گرفتن اشتراک بین برچسبهای بدست آمده، محدوده قرار گرفتن مرز تومور بدست میآید و نهایتا با استفاده از آشکارساز لبه کنی، مرزهای نهایی تومور مشخص میشوند.

یافته ها

تغییرات تعداد نقاط اولیه، بر روی نتایج خروجی تاثیر کمی داشته است. در روش CAP با توجه به آنکه تخمین داده ها با استفاده از نقاط نمونه برداری شده صورت می گیرد و اطراف این نقاط تخمین زده می شود، با هر تعداد نمونه اولیه، روشCAP قادر است تا نتایج نهایی را تولید نماید، که این امر نشان دهنده قدرت بالای روش CAP در تخمین داده ها است.

نتیجه گیری

بکارگیری الگوریتم آبپخشان باعث بهبود بخش بندی تصاویر CT کبد با پرتوشناسی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683183 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!