مطالعه ژن های clbB وclbN در ایزوله های E.coli جدا شده از سبزیجات آبیاری شده با آب های سطحی و پسماندهای شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

یکی از فاکتورهای ایجاد سرطان کلورکتال، عفونت با سویه خاصی از اشریشیاکلی (E.coli) واجد جزیره ژنومی PKS دارای دو ژن clbB و clbN می باشد. یکی از راه های آلودگی باکتریایی انسان، مصرف سبزیجات آبیاری شده با آب آلوده به باکتری است. این دو ژن با تولید توکسین کلی باکتین، باعث فعال شدن مسیر انتقال پیام و شکست و جهش DNA و تومورزایی می گردند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ژن های clbB و clbN در اشریشیاکلی جدا شده از سبزیجات آبیاری شده با آب های سطحی و پسماندهای شهری می باشد.

مواد و روش ها

سبزیجات آبیاری شده با آب های سطحی، چاه و پسماندهای شهری از سه منطقه تهران جمع آوری شدند. باکتری های E.coli آنها جداسازی و شناسایی و تایید گردیدند. سپس آزمایش PCR برای ژن های clbB و clbN تمامی باکتری های E.coli جدا شده انجام شد.

یافته ها

نتایج میکروبی و بیوشیمیایی بدست آمده، تاییدکننده باکتری های E.coli ایزوله شده از سبزیجات مورد بررسی بود. نتایج مولکولی نشان داد بیشترین و کمترین فراوانی برای نمونه هایی که همزمان حاوی هر دو ژن مورد مطالعه بودند، مربوط به سبزیجات آبیاری شده با پسماندهای شهری و سبزیجات آبیاری شده با آب چاه می باشد (P≤0.05). این نتیجه در مورد سبزیجات هر سه منطقه مورد مطالعه تقریبا مشابه بود.

نتیجه گیری

با توجه به فراوانی بالای باکتری های E.coli ایزوله شده از سبزیجات آبیاری شده با پسماندهای شهری و به منظور جلوگیری از عفونت باکتریایی و بالتبع آن سرطان کلورکتال، ضدعفونی کامل سبزیجات و عدم آبیاری سبزیجات مناطق با پسماندها پیشنهاد می شود.  

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!