بررسی فراوانی و نقش ژن های ompk35 و ompk36 در جدایه های باکتری کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت چند دارویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

افزایش مقاومت ضدمیکروبی در باکتری های گرم منفی خانواده انتروباکتریاسه، به مشکل جهانی تبدیل شده است. کلبسیلا پنومونیه، پاتوژن فرصت طلب گرم منفی است که به دلیل داشتن انواع مکانیسم های مقاومت، در ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها و مقاومت آنتی بیوتیکی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی حضور و نقش ژن های ompK35 و ompK36 در ایزوله های ک. پنومونیه مقاوم به چندین دارو می باشد.

مواد و روش ها

تعداد 96 ایزوله از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر بروجرد در سال 1399 جمع آوری شده و با استفاده از تست های افتراقی، مورد شناسایی قرار گرفتند. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار در دیسک و شناسایی ژن های ompK35 و ompK36 با استفاده از PCR انجام شد.

یافته ها

12/82% از ایزوله ها نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین مقاوم بودند. موثرترین آنتی بیوتیک جنتامایسین با میزان مقاومت (9/38%) بود. 28 ایزوله دارای مقاومت چند دارویی بودند. ژن ompK35 در 5/12% نمونه های ک. پنومونیه و ژن ompK36 در 45/11% ایزوله های بالینی مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان دادند که نداشتن ژن های ompK35 و ompK36 در ایجاد مقاومت به انواع آنتی بیوتیک ها نقش دارد و توجه به این مساله در انتخاب آنتی بیوتیک ها برای درمان و از بین بردن این ایزوله ها ضروری است. ایزوله های فاقد omk36 نسبت به ایزوله های فاقد ompk35، مقاومت بیشتری نسبت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه، به ویژه جنتامایسین و سیپروفلوکسازین داشتند (P<0.05).

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683189 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!