کاربرد هیدروکربن های سبک در ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از آنجایی که بیومارکرهای دارای جرم ملکولی بالا (از C20 تا C40) می توانند اطلاعات زیادی را در ارتباط با نفت ها و سنگ منشا آنها ارایه کنند، از آنها به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تشخیص تطابق نفت ها یاد می شود. البته این ترکیبات در مواجهه با استرس های دمایی ناپایدار هستند و اغلب در نفت ها و میعانات گازی دارای بلوغ بالا دیده نمی شوند. از این ترکیبات به منظور مشخص کردن گروه های نفتی تولید شده از یک سنگ منشا یکسان، پیش بینی میزان بلوغ و تشخیص وقوع فرآیندهای ثانویه نظیر آب شویی تخریب زیستی و تفریق تبخیری استفاده می شود. در این مطالعه، با استفاده از مقادیر هیدروکربن های سبک در نفت های خام و مشخص کردن پارامترهای ترکیبات هپتان نرمال در 10 نمونه مشخص گردید که نفت های مخازن آسماری و بنگستان با نشات گرفتن از یک سیستم هیدروکربنی یکسان با لیتولوژی شیلی، بلوغ متوسطی را نشان داده که تاثیر هرگونه پدیده ثانویه بر روی آنها را رد می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683359 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!