بررسی میزان معنویت دانشجویان تراز انقلاب اسلامی دانشگاه مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
معنویت یکی از مولفه های برجسته اسلام به شمار می آید، به شکلی که بدون آن، انسان برای رسیدن به سعادت راه به جایی نخواهد برد. از کارکردهای معنویت، نقش تربیتی آن است و با توجه به نیاز کشور به عناصر مومن، تربیت دانشجویان در تراز انقلاب اسلامی بر اساس این مولفه امری ضروری به شمار می آید. مطالعه حاضر، بر آن است، تا به این پرسش پاسخ دهد که میزان معنویت دانشجویان تراز انقلاب اسلامی دانشگاه مازندران چگونه است؟روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن نیز کاربردی است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران، 4500 نفر می باشند، که بر اساس حجم نمونه کوکران، به روش نمونه گیری تصادفی، 354 دانشجو به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. پرسش نامه، ابزار جمع آوری داده ها بود، که قبل از پژوهش، روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر، مورد تایید قرار گرفت. مقدار ضریب آلفای کرونباخ در بررسی پایایی کل پرسش نامه 963/0 بوده است. داده های حاصل نیز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 24 تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیان گر این است که، در میان نمونه های پژوهش، به عنوان جامعه آماری، رابطه معنادار و مثبتی میان انقلاب اسلامی و معنویت دانشجویان وجود دارد و شاخص های معنویت مانند خداباوری و درک پدیده های فرا مادی ، ایثارگری، اخلاص و استقامت رشد کرده است. اما برای رسیدن به وضع مطلوب، ضروری است نظام آموزش و پرورش اصلاح گردد به گونه ای که موجب تقویت ذهنیت معنوی آن ها گردد و مسیولین باید در تحقق دانشگاه اسلامی گا م های جدی بردارند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
19 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683611 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!