بررسی شیوع قلدری و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانش-آموزان مدارس متوسطه اول شهر گرمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع قلدری و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهر گرمی در سال تحصیلی 99-1398 بود.  
مواد و روش ها
طرح پژوهش حاضر توصیفی - زمینه یابی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان مشغول به تحصیل پسر و دختر در دوره دوم متوسطه  شهرستان گرمی بود. نمونه ای به تعداد 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه قلدری - قربانی اولویوس استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(خی دو) استفاده گردید.
یافته ها
درنهایت، نتایج این پژوهش نشان داده است که تفاوت معناداری در میزان شیوع بین دو گروه دختران و پسران وجود دارد، بدین معنا که میزان قلدری و قربانی قلدری شدن در پسران بیشتر از دختران بود(p<005).  
نتیجه گیری
با توجه به آسیب های جسمی و روانشناختی و زمینه سازی قلدری برای آسیب روانی اجتماعی در دانش آموزان و با توجه به اهمیت مدرسه هم به لحاظ وقوع و هم به لحاظ کنترل و پیشگیری قلدری می توان با اجرای سیاست های مشخص، ارایه آموزش های مناسب و اجرایی و برنامه های پیشگیری و مداخله مناسب در مدارس کشور از وقوع و ایجاد پیامدهای آسیب زا جلوگیری کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
104 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2683838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!