تبیین اثرات کشت زعفران در منطقه مختار شهرستان بویراحمد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش، تبیین اثرات کشت زعفران در منطقه مختار شهرستان بویراحمد بوده و برای این منظور از روش تحقیق علی مقایسه ای استفاده گردید. با مشاوره گرفتن از کارشناسان ذیربط دو روستای مختار و فیروزآباد به ترتیب به عنوان روستاهای پذیرنده کشت زعفران و نپذیرنده کشت زعفران برگزیده شدند. تعداد 235 خانوار به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید و پرسشنامه ها بین پاسخگویانی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و انتساب متناسب انتخاب شدند، توزیع گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، برای تعیین اعتبار بخش های مختلف ابزار پرسشنامه، از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی طیف لیکرت آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داد ه های کمی و آزمون فرضیه ها نیز از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شد. در مجموع یافته های پژوهش نشان دهنده ی اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشت زعفران در روستای مختار (پذیرنده کشت زعفران) به نسبت روستای فیروزآباد (نپذیرنده کشت زعفران) بود. جهت اطمینان نسبی از این که بهبود وضعیت مشاهده شده در پی کشت محصول زعفران بوده است، از تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج این بخش نیز مشخص نمود بهبود وضعیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در روستای پذیرنده کشت زعفران نسبت به روستای نپذیرنده، مشهود بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین اثر در حوزه ی اجتماعی و کمترین آن در حوزه زیست محیطی بوده است. در این راستا پیشنهاد می گردد که دولت با اعطای تسهیلات بلندمدت و کم بهره و واگذاری زمین های اراضی ملی که استعداد کشاورزی دارند به مردم مسبب گسترش کشت گیاهان دارویی به ویژه زعفران گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
201 تا 220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684548 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!