بررسی تاثیر سولفات پتاسیم و عصاره جلبک دریایی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی اثر سولفات پتاسیم و عصاره جلبک دریایی بر رشد رویشی، عملکرد و بنه های زعفران، آزمایشی در سال های 98-97 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شهرستان سرایان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح سولفات پتاسیم (0 و 100 و 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح عصاره جلبک دریایی (0 و 1 و 2 در هزار) بودند. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار تیمارهای مورد استفاده بر صفات مورد بررسی بود، به طوری که بیشترین تعداد گل ، عملکرد گل تر، عملکرد کلاله تر و خشک در سال دوم و بیشترین طول برگ، وزن برگ، تعداد و وزن کل بنه و میانگین وزن هر بنه در هر دو سال در تیمار 300 کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم بدست آمد. علاوه بر این، نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار عصاره جلبک دریایی (دو در هزار) بر تعداد گل، عملکرد گل تر، عملکرد کلاله تر و خشک در سال دوم و طول برگ، وزن برگ ، وزن کل بنه و میانگین وزن بنه دختری اصلی در هر دو سال بود. وزن کل بنه و وزن بنه بیشتر از 12 گرم در سال اول و تعداد گل ، عملکرد گل در سال دوم و وزن برگ تر در هر دو سال در تیمار 300 کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم و غلظت دو در هزار جلبک دریایی بیشترین افزایش را داشت. بر اساس نتایج  استفاده از کود سولفات پتاسیم (300 کیلو گرم در هکتار) و عصاره جلبک دریایی (دو در هزار) نقش موثری در افزایش رشد رویشی، عملکرد و بنه زعفران داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
268 تا 275
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684552 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!