مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حق فسخ ابتدایی قرارداد، حقی است که بدون الزام قبلی متعهد به اجرای تعهد، برای متعهدله وجود دارد. مطابق اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حق فسخ ابتدایی در فرض تحقق نقض اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حق فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی با مطالعه موردی حقوق کشورهای انگلستان به عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهدات وابسته، حق فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدی است، منوط به اطلاع متعهد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اعمال حق فسخ ابتدایی برای متعهدله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتت در این زمینه وجود دارد. گروهی به صرف نقض قرارداد، متعهدله را محق در اجبار متعهد به انجام تعهد می دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حق فسخ را بر اجبار ترجیح داده اند و دسته ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم عرض بودن حق فسخ و حق اجبار، متعهدله را مخیر در اعمال فسخ و یا اجبار متعهد دانسته اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویه قضایی در این زمینه کاملا روشن و قایل به تقدم اجرا بر فسخ قرارداد است

زبان:
فارسی
صفحات:
285 تا 322
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684765 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!