محرک های آمادگی فناوری و انگیزه های مصرف در تبیین گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 این مطالعه با هدف بررسی تاثیر محرک های آمادگی فناوری و انگیزه های مصرف در گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات مبتنی بر فناوری انجام گرفته است.

روش : 

پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و حیث روش تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان مدیران خودرو به تعداد 1648 که حجم نمونه 311 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌ و تحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است.

یافته ها: 

سطوح سنی بر امیدواری، نوآوری و رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری اثر جدی دارد. امیدواری، نوآوری و انگیزه لذت جویانه بر رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری اثر معنادار و مثبت دارد.

نتیجه گیری:

فناوری های نوظهور باید ویژگی هایی دارا باشد که به سطح کیفیت بهتر زندگی سطوح سنین گوناگون مصرف کنندگان و در نتیجه امیدواری آنها موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684865 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!