شیوع نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان پیش دبستانی زیر هفت سال و رابطه آن با سلامت روان مادران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

موضوع:

 بررسی رابطه شیوع نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان زیر 7سال و رابطه آن با سلامت روان مادران.

هدف

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شیوع نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان کلاس اول ابتدایی و رابطه آن با سلامت روان مادران در شهرستان دهدشت می باشد.مطالعات نشان می دهد که میزان افسردگی و علایم اضطرابی و برخی اختلالات روان پزشکی دیگر ب میزان بیشتری درمادران با فرزندان مبتلا به ADHD دیده می شوند. از آ ن جا که افسردگی واضطراب مادر بر مدیریت رفتار فرزند مبتلایش تاثیرمی گذارد تشخیص و درمان به موقع افسردگی و اضطراب مادر نقش مهمی در پیش آگهی ADHD درفرزند مبتلا دارد. در این پژوحش شیوع نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان زیر 7سال و رابطه آن با سلامت روان مادران ارزیابی می گردد.

روش

پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفردانش آموزان پیش دبستانی زیر7سال شهر دهدشت درسال 1398-1397 می باشد. . در جامعه مزبور، براساس جدول مورگان، حجم نمونه 110 نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی ساده مشخص گردید. پس از انتخاب افرادبرای سنجش مشکلات رفتاری کودکان ازپرسشنامه کانرز (conners parent rating scale) وبرای سنجش سلامت روان مادران از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده گردید.

یافته ها

بین اختلال نقص توجه - بیش فعالی کودکان و سلامت روان مادران رابطه معنی داری وجود دارد. بین اختلال نقص توجه - بیش فعالی کودکان و سطح تحصیلات مادران رابطه معنی داری وجود دارد. بین میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد. اختلال نقص توجه - بیش فعالی کودکان بر سلامت روان مادران تاثیر معنادار و مثبت دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود. بدین معنا که با افزایش نقص توجه- بیش فعالی در فرزندان، سطح سلامت روان مادران آنها نیز افزایش می یابد (نمره در تست کاهش می یابد). لذا فرضیه تحقیق تایید می شود. نتایج تحقیق این بود که آشکار شد که تحصیلات مادر در بروز اختلالهای رفتاری نقش مهم و موثری دارد؛ بدین معنی که مادران دارای تحصیلات بیشتر ،کودکانی با مشکلات عاطفی و رفتاری کمتر دارند. کاستی توجه و بیش فعالی در پسرها، شایع تر از دخترها و در کودکان نسبت به نوجوانان شایع تر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
66 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2684870 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!