کاربرد سنجنده های راداری بر ردیابی آلودگی های دریایی ، محدوده مورد مطالعه : گستره دریایی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق بر مبنای تیوری، به بررسی ارتباط بین عمق نفوذ امواج الکترومغناطیسی با میزان رسانندگی آب دریا بر اساس پارامترهای روزانه دما و شوری در دریای کاسپین با شوری کم و دریای عمان با شوری بالا پرداخته شد. داده ها درگستره یک ساله از مرکز اقیانوس شناسی دریافت و مقادیر بطور روزانه محاسبه و نتایج نشان دهنده حساسیت بیشتر برد امواج نسبت به شوری دارد. برد با افزایش میزان بسامد, کاهش می یابد بطوریکه در بسامد 1000 khz میزان برد برای دریای کاسپین و عمان بترتیب به حدود 2 و 5 سانتی متر رسید. میزان برد در بسامد پایین 100Hz افزایش محسوسی داشته و مقدار آن برای دریای کاسپین 51/1 متر ماه اسفند(T=11.76 C0, P=7.59psu) و برای دریای عمان برابر با 22/16 متر در ماه دی(T=22 C0, P=36.5 psu) بدست آمد. همچنین حساسیت برد امواج با دما در دریای کاسپین بیشتر از دریای عمان می باشد. این میزان برد در کمینه و بیشینه دمایی 9.74 و 30/24 درجه سانتی گراد برای دریای کاسپین بترتیب 34 و 45.2 متر و برای دریای عمان در دماهای 22 و 32.2 درجه سانتی گراد برابر با 19.57 و 22 متر دیده شد. عمق نفوذ امواج رادار در دریای کاسپین به دلیل شوری اندک می تواند تا سه برابر بیشتر از دریای عمان باشد. از آنجا که با افزایش شوری میزان برد کاهش می یابد لذا با درنظر گرفتن شوری پساب خروجی تاسیسات آبشیرین کن در محدوده ی 74.8psu برد امواج با بسامد 100Hz از 19.7m به 4m کاهش شدید داشته که می تواند عامل ردگیری آن در دریا شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685197 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!