پدیده علم زدگی و پاسخ به چند شبهه دکتر سها مولف «نقد قرآن»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پدیده «علم زدگی» یکی از پیامدهای مکتب اومانیسم است و بر علم به عنوان تنها مبنای شناخت هستی تکیه دارد. این مبنای فکری در شناخت برخی موضوعات، به ویژه مباحث فرامادی ای مانند الهیات، ناکارآمد بوده و سبب کج فهمی هایی شده است. مولف کتاب نقد قرآن نیز براساس دیدگاه یادشده، در برخی آیات قرآن شبهاتی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی پس از بررسی پدیده علم زدگی و خاستگاه آن، ناظر به برخی شبهات ادعایی کتاب نقد قرآن، به تناسب سه پاسخ ارایه کرده است: 1. تعارض برخی گزاره های قرآنی با یافته های علوم تجربی ظاهری است. 2. یافته های علوم طبیعی درباره برخی گزاره های قرآنی هنوز به نتیجه نرسیده است. 3. برخی گزاره های قرآنی از نوع درون دینی بوده و در علوم تجربی دلیلی بر رد آن ها وجود ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
92 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685505 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!