گونه شناسی بهترین ها و بدترین ها در قرآن و تاثیر آن بر سبک زندگی اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ارایه نمونه و الگو نقش اساسی در پندآموزی و سرنوشت انسان داشته و قرآن با یادکردی هنرمندانه از آن بهره برده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، «ترین ها» بهترین ها و بدترین ها را از دیدگاه قرآن معرفی و گونه شناسی کرده و تاثیر آن بر سبک زندگی اسلامی را بررسیده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که قرآن در حیطه ها و ابعاد گوناگون، نمونه هایی از بهترین ها و بدترین ها را برشمرده که به سه گونه اعتقادی، اخلاق فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. انسان با تامل در مصادیق مثبت و منفی آن افراد و روش ایجاد جاذبه و دافعه قرآن می تواند سبک زندگی خود را ارتقا بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
112 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!