سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت CdS/PVA تهیه شده به روش CBD

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این کار، نقاط کوانتومی CdS به صورت کلوییدی در بستر پلیمر پلی ونیل الکل (PVA) با روش لایه نشانی حمام شیمیایی (CBD) تهیه شدند. از سه ترکیب مختلف در حمام شیمیایی برای تهیه نقاط کوانتومی CdS مورد استفاده قرار گرفت. در حالت اول نسبت یون های Cd2+ بیشتر از یون های S2- بود. در حالت دوم نسبت یون های Cd2+ کمتر از یونهای S2- بود و در حالت سوم نسبت یون های Cd2+ مساوی یونهای S2- بود. خواص اپتیکی شامل طیف جذبی، طیف نورتابی و گاف انرژی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به طیف XRD می‏توان گفت فاز تشکیل شده برای نانو ذرات CdS ترکیبی از ساختار شش گوشی و مکعبی زینک بلند می باشد. از نتایج AFM مشاهده می شود که در هر سه نمونه نانو ذرات CdS در بستر پلیمری جای گرفته اند و نمونه ی تهیه شده از محلول 2 دارای توزیع یکنواخت تری از اندازه ذرات نسبت به دو تای دیگر هستند. تصاویر TEM نشان داد که ذرات CdS تقریبا کروی شکل بوده و با افزایش غلظت یون Cd2+ در محلول اندازه ذرات بزرگ می شود. گاف انرژی نمونه ها در محدوده ی eV 45/2 تا eV 84/2 بدست آمد که در مقایسه با مقدار گاف انرژی ماده ی کپه ایی CdS یعنی eV 42/2 بزرگتر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
54 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685529 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!