ارائه و تببین الگوی رفتار پافشاری مدیران بر تعهدات اولیه در سازمان های دولتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پافشاری بر تعهدات به معنای پیگیری مصرانه تصمیمات با وجود بازخوردهای منفی است و سبب میشود تا فرد در حذف برنامه های اشتباه خود تردید داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و با هدف رفتار پافشاری مدیران بر تعهدات اولیه در سازمان های دولتی (علت ها و پیامدها) تدوین گردیده است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمی، پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی12 نفر از مدیران با تجربه مدیریتی در دستگاه های دولتی بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی، کلیه مدیران دستگاه های دولتی استان خراسان رضوی بودند که تعداد 386 نفر با روش تصادفی طبقه ایی متناسب با حجم انتخاب شدند. یافته ها شامل شرایط علی با سه مولفه عوامل فردی، گروهی و سازمانی؛ مقوله محوری با مولفه پافشاری بر تعهد؛ استراتژی با سه مولفه جذب منابع، کاربرد زمان و عدم محدودیت؛ پیامدها با دو مولفه حکمرانی نامطلوب، کاهش عملکرد؛ زمینه ها با دو مولفه عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی؛ مداخله گر با مولفه عوامل محیطی بود. نتایج نشان داد که الگوی مذکور از اعتبار لازم برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2685914 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!