تاثیر بیوچار و هماتیت بر فراهمی کادمیوم در یک خاک شالیزاری تحت شرایط غرقاب و زهکشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در اراضی شالیزاری چرخه های غرقاب و زهکشی ویژگی های خاک را تحت تاثیر قرار داده و نقش مهمی در فراهمی کادمیوم ایفا می کنند. در این پژوهش اثر بیوچار (B)، هماتیت (H) و کاربرد هم زمان آنها (HB) در یک خاک آلوده به کادمیوم بر تغییرات pH، Eh و کادمیوم قابل عصاره گیری با کلسیم کلرید در طول یک دوره غرقاب و زهکشی بررسی شد. همچنین بخش بندی کادمیوم در پایان دوره انکوباسیون در خاک های تیمار شده مطالعه شد. در تمامی تیمارها در طول دوره غرقاب، pH افزایش و با شروع زهکشی کاهش یافت. با شروع غرقاب Eh کاهش یافت و در دوره زهکشی روند افزایشی داشت. کادمیوم قابل عصاره گیری با کلسیم کلرید در طول غرقاب روند کاهشی داشت و با شروع زهکشی با شیب ملایمی افزایش و سپس تا پایان دوره زهکشی روند کاهشی نشان داد. اعمال تیمارهای B، H و HB غلظت کادمیوم را در پایان دوره غرقاب به ترتیب 8/16، 5/20 و 7/25 درصد در مقایسه با تیمار شاهد کاهش دادند. همچنین این کاهش در مقایسه با تیمار شاهد در پایان دوره زهکشی به ترتیب 2/18، 1/23 و 2/28 درصد بود. تیمار HB فراهمی کادمیوم را با کاهش سهم کادمیوم در بخش محلول و تبادلی و افزایش سهم آن در بخش های آلی و اکسیدهای آهن و منگنز کاهش داد. نتایج نشان داد که اعمال تیمارهای اصلاحی می تواند سبب کاهش فراهمی کادمیوم در اراضی شالیزاری و کاهش جذب آن توسط گیاه شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1667 تا 1680
لینک کوتاه:
magiran.com/p2686664 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!