مقایسه ی تجمع سرب و میزان رشد دو جمعیت فلز دوست و غیر فلزدوست Marrubium cuneatum در شرایط هیدروپونیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان سرب در خاک های معدن سرب و رویشگاه تنگ دوزان و مقایسه صفات رویشی و انباشت سرب جمعیت فلزدوست و غیرفلزدوست Marrubium cuneatum  در سال 1397 در دانشگاه اصفهان انجام شد. گیاهان هر دو جمعیت به محیط های هیدروپونیک منتقل شدند و به مدت 14 روز در معرض تیمارهای مختلف سرب قرار گرفتند. نتایج نشان داد بالاترین میزان سرب موجود در خاک های اطراف معدن (1968 میلی گرم در کیلوگرم)، بیش از 72 برابر میانگین جهانی است. صفات رویشی با افزایش غلظت سرب در هر دو جمعیت کاهش یافت اما همواره میزان این کاهش، در جمعیت فلزدوست کمتر بود بطوری که در تیمار 200 میلی گرم در لیتر سرب، محتوای نسبی آب و وزن تر اندام های هوایی به ترتیب در جمعیت فلزدوست 9/13 و 3/32 درصد ولی در جمعیت غیرفلزدوست 7/29 و 9/84 درصد نسبت به گروه شاهد هر جمعیت کاهش داشت. تجمع سرب در اندام های هوایی و ریشه هر دو جمعیت با افزایش غلظت سرب در محیط افزایش داشت و در تیمارهای بالای سرب همواره میزان این تجمع در جمعیت فلزدوست بیشتر بود. به طور ی که غلظت سرب در ریشه و اندام های هوایی آن در بالاترین سطح سرب در ریشه و اندام های هوایی هر گیاه جمعیت فلزدوست 2/15 و 9/0 میلی گرم بود که به ترتیب 1/3 و 6/3 برابر جمعیت غیرفلزدوست بود. میزان تجمع سرب در ریشه هر دو جمعیت در تمام تیمارها بیش از 15 برابر تجمع آن در ساقه است. جمعیت فلزدوست با داشتن سیستم دفاعی کارآمد، در شرایط انباشت بیشتر سرب می تواند رشد کرده و نسبت اندام های هوایی به ریشه را افزایش دهد بنابراین می توان از آن برای گیاه پالایی بهره برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1681 تا 1695
لینک کوتاه:
magiran.com/p2686665 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!