ارزیابی آسیب پذیری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با ترکیب دو شاخص DRASTIC و WRASTIC

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه فعالیت های بشری یکی از مهم ترین چالش ها در مسایل مرتبط با کیفیت منابع آب است که در حال حاضر یکی از تهدیدهای مدیریت در بخش بهره برداری بشمار می رود. این موضوع ضرورت شناسایی و ارزیابی منابع آب را از دیدگاه های مختلف خواهد داشت که یکی از این رویکردها، آسیب پذیری منابع آب است. این مطالعه به ارزیابی آسیب پذیری منابع آب با تلفیق دو شاخص آسیب پذیری DRASTIC در بخش آبخوان و شاخص آسیب پذیری WRASTIC در بخش ارتفاعات منطقه آستانه-کوچصفهان می پردازد. در این مطالعه پس از ارزیابی آسیب پذیری با شاخص های مربوطه از دو روش آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی برای واسنجی براساس حداکثرسازی همبستگی با غلظت نیترات انجام گرفت. بررسی نتایج نشان داد که بیشترین اهمیت در هر دو شاخص بر اساس وزن های واسنجی شده شامل کاربری صنعتی در شاخص WRASTIC  و عمق آب زیرزمینی در شاخص DRASTIC است. بررسی نتایج واسنجی نشان داد که میزان همبستگی نیترات با شاخص آسیب پذیری DRASTIC با روش AHP مقدار 61/0 و شاخص WRASTIC با روش شانون آنتروپی مقدار 58/0 بدست آمد. همچنین نتایج واسنجی نشان داد که شاخص WRASTIC بین مقادیر 17 تا 46 و شاخص DRASTIC  بین 119 تا 180 متغیر است. براساس نتایج تلفیقی در بخش غربی و شرقی ارتفاعات، میزان آسیب پذیری با استفاده از شاخص WRASTIC  کمتر و در بخش غربی آبخوان نسبت به بخش شرقی آسیب پذیری بالاتری وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1715 تا 1732
لینک کوتاه:
magiran.com/p2686667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!