بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شاخص های سلامت به عنوان عاملی مهم در توسعه کشورها می تواند در بالا بردن سطح شاخص های توسعه ای موثر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر شاخص های اقتصادی در بازه زمانی 1399-1395 برای 31 استان کشور انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و تحلیلی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Stata17 ، تخمین مدل از الگوی (Panel Data) و برای دستیابی به نتایج فرضیه ها از آزمون Xtpcse استفاده گردیده است.نتایج حاصل از تخمین مدل نشانگر تاثیر مثبت و معنادار شاخص های سلامت بر شاخص های اقتصادی نظیر نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، ضریب جینی مناطق شهری و روستایی، سرانه تولید ناخالص داخلی، محصول ناخالص داخلی، هزینه های بهداشت و درمان و آموزش را نشان می دهد. بنابرین شاخص های سلامت می تواند در توسعه اقتصادی تاثیر گذار باشد لذا با برطرف کردن موانع بهبود سلامت، می توان در راستای بهبود توسعه پایدار استان ها در حوزه اقتصادی و سایر حوزه های آموزشی و انسانی و دیگر حوزه ها تلاش نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2689017 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!