رابطه ی بین مفهوم سوژه گی، ایدئولوژی، اسلام و انقلاب در اندیشه شریعتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از این پژوهش بررسی نقش انسان گرایی مدرن و سوبژکتیو در اندیشه شریعتی و تاثیر آن بر دیدگاه های سیاسی و مذهبی وی است. تفسیر انقلابی و رادیکال شریعتی از مذهب به عنوان ایدیولوژی سیاسی برآمده از همین نگرش انسان شناختی است. مساله اصلی این است که سوژه گی و انقلاب چه جایگاهی در اندیشه شریعتی داشته و ترسیم سیمای ایدیولوژیک و انقلابی از دین با محوریت کنش سیاسی چه نسبتی با سوژه گی در آثار وی دارد؟

روش شناسی پژوهش: 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی می خواهد ضمن تحلیل شاخصه های اصلی رویکرد شریعتی به مذهب  به ارزیابی نقش آن در تبلیغ دین به مثابه یک ایدیولوژی سیاسی بپردازد.

یافته ها

یافته های این پژوهش به ما نشان می دهد که سیطره رویکرد سوبژکتیو در اندیشه سیاسی شریعتی با محوریت انسان گرایی سیاسی، پراکسیس اجتماعی و خوانش ایدیولوژیک از دین باعث شده تا وی دین را به مثابه یک ایدیولوژی انقلابی و رادیکال تصویر کند. انسان ایده آل شریعتی یک سوژه خودآگاه، انقلابی و عدالت خواه است که هویت خود را در کنش رادیکال سیاسی باز می یابد.

نتیجه گیری

نتیجه کلی این پژوهش نشان گر آن است که پروژه فکری شریعتی در خصوص ارایه تصویری سوبژکتیو، ایدیولوژیک و رادیکال از مذهب در نهایت زمینه ساز تبدیل دین به یک عنصر سیاسی و انقلابی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
137 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2689290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!