الگوی روابط ساختاری پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس وابستگی به هم سال منحرف با نقش میانجی شناخت های ناسازگار و نارسایی های مهارت اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
اعتیاد به بازی های آنلاین یک نگرانی رو به رشد جهانی و مضر برای سلامت روان در بین نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف الگوی روابط ساختاری پیش بینی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس وابستگی به هم سال منحرف با نقش میانجی شناخت های ناسازگار و نارسایی های مهارت اجتماعی انجام گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش موردنظر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در مدارس دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402 بود. از این جامعه، نمونه ای به حجم 208 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های اعتیاد به بازی های آنلاین باشول و همکاران (2018)، شناخت های ناسازگار مای و همکاران (2012)، نارسایی های مهارت اجتماعی سیلورا و همکاران (2001) و وابستگی به هم سال منحرف فرگوسن و همکاران (1999) پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای smart pls4 تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد وابستگی به هم سال منحرف بر اعتیاد به بازی های آنلاین اثر مستقیم و معنی داری دارد، همچنین اثر غیرمستقیم وابستگی به هم سال منحرف بر اعتیاد به بازی های آنلاین با میانجیگری شناخت های ناسازگار و نارسایی های مهارت اجتماعی تایید شد. مدل بر اساس شاخص های نکویی برازش کفایت مناسبی داشت.
نتیجه گیری
از لحاظ کاربردی برگزاری مداخلات موثر ازجمله تکنیک های بازسازی شناختی شناخت های ناسازگار، آموزش مهارت های اجتماعی توسط روان شناسان و مشاوران مدارس در راستای کاهش استفاده از بازی های آنلاین اعتیادآور در نوجوانان توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
669 تا 680
لینک کوتاه:
magiran.com/p2690121 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!