شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

 بررسی ها نشان میدهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری میکند. از طرفی دیگر تاکنون تحقیقات به بررسی این چالش ها و موانع نپرداخته اند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین تحقیقات مرتبط بوده است و تحقیق حاضر به خاطر توجه به یک شکاف تحقیقاتی حایز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از نظر هدف کاربردی بو ازنظر نوع انجام توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار در شهر تهران است. در تحقیق حاضر جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تیو رگرسیون خطی استفاده می شود. در نهایت مهترین موانع گزارشگری کربن ارایه گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2690570 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!