تحلیل الخطاب النقدی لقصیده «الرحیل إلی مدن العشق للبیاتی» علی ضوء نظریه فان لیوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
إن التحلیل النقدی للخطاب یعنی بدراسه العلاقات الجدلیه بین اللغه والخطاب والمجتمع،والسلطه التی تکرسها تلک العلاقات علی صعید الممارسه الاجتماعیه وما تحدثه من تغیرات اجتماعیه.فإن التحلیل النقدی للخطاب،یبین العلاقه الموجوده بین النص وایدیولوجیه المولف.یمهد تحلیل الخطاب النقدی الارضیه لکی نستفید منه لمعالجه النصوص الادبیه التی  تعکس القضایا السیاسیه والاجتماعیه للمجتمعات عامه وللمجتمع العربی خاصه.إن البیاتی من اجل حیاته الملییه بالاضطرابات السیاسیه والاجتماعیه اختار الشعر کسلاح للتمرد علی الاوضاع السایده وتنویر الافکار فی مجتمعه المتخلف.إذن یرمی هذا البحث إلی تمثیل الفاعلین الاجتماعیین و تبیین المعانی والایدیولوجیات المستوره خلف قصیده «الرحیل إلی مدن العشق» وتحدید المکونات السیمیاییه والاجتماعیه فیها علی اساس نظریه فان لیوین بالاعتماد علی المنهج التحلیلی الوصفی.ویتم تمثیل الناشطین الاجتماعیین فی هذه القصیده بطریقتی الحذف والاظهار.إن البیاتی قام بحذف الناشطین الاجتماعیین الذین ظلموا الناس وسلبوا الحریه منهم لکن تمثیله الناشطین الاجتماعیین الذین تمردوا علی الظلم والانعزال والجمود کان بشکل التعیین اکثر فهذا یدل علی استخدامه طریقه الإظهار.حاول البیاتی للتاکید علی ایدیولوجیته،إلی اضفاء الشرعنه علی مفاهیم کالرفض والإباء والثوره والابتعاد عن حیاه الانعزال والتقوقع عبر استخدام منظومات التحویل الحکایی والتفویض والتسویغ والتقییم الاخلاقی.فتبرز کثیرا استراتجیه التفویض فی هذه القصیده لاضفاء الشرعنه علی هذه المفاهیم المجرده.إن التسمیه إلی جانب الدلاله الضمنیه من انواع الإظهار هی اکثر تمثلا فی هذا الخطاب للتعبیر عن اهمیه دور هذه الشخصیات فی توعیه الناس وإضفاء الشرعنه إلی خطابه المبنی علی الدعوه إلی التجدد وإیقاظ العقول الصدیه.کما ان الشاعر اتجه إلی نزع الشرعنه عن مضامین کالجمود وعدم الحریه والرکاکه والقتل والنفی حسب ما یقول به فان لیوین
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2691196 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!