استخدامات الترکیب النحوی «من المفترض» فی الافلام العربیه وفقا لنظریه هایمز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نظرا لدور السیاق والثقافه فی تشکیل اللغه الخاصه فی کل مجتمع، یهدف البحث الحالی إلی استخدام المنهج الإثنوغرافی الذی یرکز بشکل خاص علی السیاق، لتحدید البنیه و المعنی و الاستخدامات الخاصه و المحدده لترکیب من المفترض مبنیا علی استخدامها فی المجتمع الناطق باللغه العربیه و تطبیقا لاصول النحو التعلیمی و لیس النحو العلمی و هذا المضمار لم یتم تحدیده فی الکتب النحویه حتی الآن. ولتحقیق هذا الهدف تمت مشاهده و مراقبه 173 فلما عربیا وتسجیل امثله توضیحیه لترکیب من المفترض ومن ثم تحلیلها. وبعد جمع البیانات، قمنا باستکشافها بناء علی نظریه هایمز (1962). اعطت نتایج البحث مخططا لبنیه و معنی هذا الترکیب النحوی المستخدم علی نطاق واسع. و بحسب التحلیلات التی تم إجراوها، فبالإضافه إلی الترکیب المنشود، فإن "المفترض" و"یفترض" فی الوجوه الإیجابیه و"لا یفترض" و"لم یفترض" فی الوجوه السلبیه تظهر ابعادا بنیویه مختلفه لهذا الترکیب، و هو یستخدم للتعبیر عن الافکار العلمیه و التجریبیه و الشخصیه، کما یستخدم للتعبیر عن االقوانین و الخطط و الوعود و الاتفاقیات المحدده مسبقا بین الناس و یترجم بصیغه "باید... می بود / قرار بود.../ قرار است/ پیش فرض آنست که... (ایجابی) " و "مگر نباید.../ مگر قرار نبود... / مگر قرار نیست.../ پیش فرض آنست که...(سلبی)" إلی اللغه الفارسیه. واخیرا، ومن خلال تحلیل الافلام الإنجلیزیه التی کانت الافلام العربیه مدبلجه منها غالبا، وجدنا المعادل النحوی للترکیب المطلوب فی اللغه الإنجلیزیه لیکون دلیلا فی التصنیف الجدید لهذا الترکیب فی اللغه العربیه
زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2691200 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!