شاخص های موثر برای پایداری مدل زنجیره تامین استوار در صنایع سلولوزی با روش ویکور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

سازمان های صنایع سلولزی با بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها سعی دارند برای انجام فرایندهای اصلی تولید و ارایه خدمات خود به مشتریان، راهبرد های مناسبی را پایه ریزی کنند. نگرانی های زیست محیطی، کمبود انرژی، کاهش منابع طبیعی و افزایش رقابت در بین سازمان ها سبب شده است بررسی زنجیره تامین پایدار از نظر هزینه برای موفقیت در بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص های موثر برای مدل پایداری زنجیره تامین استوار در صنایع سلولزی با روش های تصمیم گیری چند هدفه است.

مواد و روش ها

این پژوهش در زمره تحقیقات اکتشافی و از نظر جهت گیری، کاربردی و از لحاظ روش، کمی- کیفی است که از راهبرد تیوری داده بنیاد استفاده کرده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی با هدف شناسایی مولفه ها و زیرمولفه های پایداری زنجیره تامین استوار، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با روش نمونه گیری هدفمند بود. در بخش کمی پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش ویکور و آنتروپی شانون برای اندازه گیری متغیرها و وزن دهی استفاده شدند.

نتایج

با بهره گیری از روش های کیفی، یازده مولفه اصلی و سی زیرمولفه برای پایداری زنجیره تامین استوار شناسایی شدند. با بررسی روابط و رتبه بندی شاخص ها با استفاده از روش های کمی، شاخص های انبارداری سبز با مقدار عددی 0/133 و بهبود مستمر با مقدار عددی 0/134 به عنوان مولفه های برتر انتخاب گردیدند. براساس شاخص ویکور مولفه های انبارداری سبز، بهبود کیفیت، ثبات اقتصادی، فشارهای درون سازمانی، توانمندی های فناوری اطلاعات، تعهد و راهبرد شرکت، بهینه سازی لجستیک، ارزش های اجتماعی، فشارهای نهادی، همکاری تامین کننده راهبردی و حفظ محیط زیست به ترتیب بر پایداری زنجیره تامین استوار در صنایع سلولزی تاثیرگذارند.

نتیجه گیری

به دلیل نیاز به کوتاه کردن فاصله برای نیل به پایداری در انبارداری سبز و بهبود کیفیت، سازمان های صنایع سلولزی در کشور با بهره گیری از نتایج این تحقیق می توانند برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سازمان با هدف پایداری زنجیره تامین، الگوهای مناسبی مانند استفاده بیشینه از محل ذخیره و انبارها، کاهش هزینه های بازیابی و ذخیره مواد اولیه و محصول، کاهش مصرف انرژی موضوعات انبارداری سبز را بهینه نمایند؛ از سویی با ایجاد رویه های استانداردسازی، ارزیابی، حسابرسی و گرفتن بازخوردهای مناسب می توانند در مسیر بهبود مستمر کسب وکار قرار بگیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2691952 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!